Select a country to see the content you are looking for online.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Používaním internetových stránok divízie Hiab spoločnosti Cargotec (ďalej len „Hiab“) na adrese www.hiab.com alebo ktorejkoľvek z jej podstránok (ďalej len „stránky“) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a ustanoveniami. Ak nesúhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami a ustanoveniami, nesmiete tieto stránky používať.

Obmedzená licencia
V súlade s podmienkami stanovenými v tomto dokumente a všetkými platnými miestnymi zákonmi a predpismi vám spoločnosť Hiab udeľuje nevýhradné, neprenosné, osobné a obmedzené právo na prístup, používanie a zobrazovanie týchto stránok a sprievodných materiálov výlučne na vaše osobné použitie. Toto oprávnenie nie je prevodom vlastníckeho práva na stránky a materiály na nich obsiahnuté a vzťahujú sa naň nasledujúce obmedzenia: i) musíte ponechať, na všetkých kópiách stránok a materiálov, všetky oznámenia spoločnosti Hiab o autorských právach a ďalšie vlastnícke oznámenia a ii) nesmiete meniť, distribuovať, prenášať ani ukladať stránky ani materiály akýmkoľvek spôsobom ani reprodukovať, verejne zobrazovať alebo ukazovať ani inak využívať stránky a materiály na akýkoľvek verejný či komerčný účel, ktorý nie je v týchto podmienkach výslovne povolený.

Autorské práva
Obsah stránok je Copyright © Cargotec Corporation 2014. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, sú vyhradené.

Ochranné známky
Ochranná známka „Hiab“ a všetky ostatné ochranné známky spoločnosti Hiab alebo jej dcérskych spoločností, ako aj názvy produktov, logá, obchodné symboly, obchodnými názvy, slogany, či už registrované alebo nie, a služby sú ochranné známky spoločnosti Cargotec Corporation. Váš prístup k týmto stránkam sa nesmie vykladať ako udelenie, implicitne, vyvodením alebo inak, akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek značky uvedené na týchto stránkach bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hiab.

Úprava stránok
Spoločnosť Hiab si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo upraviť tieto stránky.

Odmietnutie zodpovednosti
Obsah týchto stránok sa poskytuje „tak, ako je“, a „tak, ako je k dispozícii“. Používanie akýchkoľvek informácií, nástrojov a služieb na týchto stránkach je na vlastnú zodpovednosť používateľa a spoločnosť Hiab neposkytuje žiadne vyjadrenia ani záruky z hľadiska presnosti alebo funkčnosti takýchto informácií, nástrojov alebo služieb. S výnimkou požiadaviek vyplývajúcich z príslušných zákonov sa v súvislosti s dostupnosťou, presnosťou, spoľahlivosťou ani obsahom stránok neposkytujú žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované.

Obmedzenie zodpovednosti
S výnimkou požiadaviek vyplývajúcich z príslušných zákonov spoločnosť Hiab nenesie zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, špeciálne ani následné škody, ušlý zisk ani za prerušenia podnikania vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia tejto služby, a to aj v prípade, že spoločnosť Hiab bola vopred informovaná o takýchto škodách. Spoločnosť Hiab nenesie zodpovednosť za žiadne nepresnosti, oneskorenia alebo zlyhania, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, a nie na povinná informovať používateľov o aktualizovaní informácií. Spoločnosť Hiab nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá je spôsobená vaším spoliehaním sa na údaje alebo služby nachádzajúce sa na týchto stránkach, ani za údaje, ktoré používateľ zadal na týchto stránkach.

Odkazy
Spoločnosť Hiab nezodpovedá a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky akéhokoľvek druhu za materiál vytvorený alebo publikovaný tretími stranami, na ktoré tieto stránky odkazujú.

Poskytnuté údaje
Informácie o tom, ako spoločnosť Hiab používa osobné údaje, ktoré poskytnete pri používaní týchto stránok, sú uvedené v zásadách používania osobných údajov spoločnosti Hiab. Na všetky ostatné informácie alebo obsah, ktorý poskytnete, sa vzťahujú nasledujúce podmienky.

Poskytnutím informácií alebo materiálu (napr. pripomienky, údaje, odpovede, otázky, komentáre, návrhy, nápady, plány, objednávky, požiadavky alebo podobne) spoločnosti Hiab, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte s tým, že: i) materiál nebude obsahovať žiadne položky, ktoré sú nezákonné, urážlivé, hanlivé, obscénne, pornografické, obťažujúce alebo výhražné, či inak nevhodné na uverejnenie; ii) pred poskytnutím akéhokoľvek materiálu použijete primerané úsilie na skontrolovanie a odstránenie prípadných vírusov alebo iných škodlivých alebo deštruktívnych vlastností; iii) ste vlastníkom materiálu alebo máte neobmedzené právo poskytnúť nám ho a spoločnosť Hiab môže materiál uverejniť alebo ho začleniť, vcelku alebo akúkoľvek jeho časť, do svojich produktov bez kompenzácie, obmedzenia používania, uvedenia zdroja alebo zodpovednosti; a iv) súhlasíte, že voči nám nepodniknete žiadne kroky vo vzťahu k poskytnutým materiálom, a súhlasíte, že nás odškodníte v prípade, že akákoľvek strana podnikne kroky voči nám vo vzťahu k materiálu, ktorý poskytnete.

Copyright © Cargotec Corporation 2014

Zásady ochrany osobných údajov | Opis registra spoločnosti Cargotec

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×