POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cargotec — Oświadczenie o ochronie prywatności

Cargotec Corporation ("My" lub "Cargotec") uznaje znaczenie zasad ochrony prywatności oraz ochrony danych osobowych, a także ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności ("Oświadczenie") jest przekazanie informacji o sposobach przetwarzania danych osobowych w obrębie naszych działań marketingowych i sprzedażowych. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego obowiązujących przepisów prawa lub regulacji stojących w sprzeczności z postanowieniami niniejszego Oświadczenia, nasze działania będą zgodne ze wspomnianymi wyżej, odnośnymi przepisami prawa bądź regulacjami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i/lub Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: privacy@cargotec.com.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych, a zatem podmiotem prawnym odpowiedzialnym za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w ramach niniejszej polityki prywatności jest Cargotec Corporation. W zakresie przewidzianym dla przetwarzania danych szczegółowych, poszczególne spółki zależne firmy Cargotec również mają prawo pełnić funkcję administratorów danych czy to niezależnie, czy wspólnie z Cargotec Corporation.

Dlaczego gromadzimy dane osobowe?

Naszym głównym celem jest gromadzenie informacji na temat naszych klientów, będących firmami, a nie indywidualnymi podmiotami danych czy osobami. W ramach naszych działań sprzedażowych i marketingowych będziemy jednak gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w celu dostarczania naszym klientom produktów, usług oraz zarządzania obopólnymi relacjami. Wykorzystujemy również dane osobowe do celów marketingowych, pozyskiwania leadów oraz organizowania imprez firmowych, zarządzania forami internetowymi oraz portalami społecznościowymi.

W przypadku naszych witryn internetowych, wykorzystujemy dane nawigacyjne do obsługi oraz poprawy jakości tych witryn. Możemy również wykorzystywać tego typu dane nawigacyjne witryn internetowych wyłącznie lub wraz z innymi danymi osobowymi do dostarczania Ci spersonalizowanych informacji o firmie Cargotec oraz informacji na temat naszych usług i produktów.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Ogólne cele związane z zarządzaniem relacjami z klientami. W celu dostarczania naszym klientom produktów i usług, a także zarządzania naszymi relacjami z klientami, jak również w celu pozyskiwania potencjalnych i nowych klientów, będziemy gromadzić informacje o osobach zatrudnionych przez lub w inny sposób powiązanych z tymi firmami. Informacje te obejmują podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa zawodu i stanowisko w powiązanej firmie.

Marketing. W przypadku celów marketingowych jesteśmy uprawnieni do gromadzenia danych dotyczących Twojego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, a także informacje na temat nazwy Twojego zawodu lub stanowiska pracy oraz Twojego pracodawcy, firmy lub innej firmy, która jest z Tobą powiązana w inny sposób.

Witryna internetowa. W przypadku odwiedzenia naszej witryny internetowej, również i za jej pośrednictwem możemy gromadzić informacje o użytkowniku, w tym informacje gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych i plików cookies.

Gdzie gromadzimy dane osobowe?

Ogólne cele związane z zarządzaniem relacjami z klientami. W celu dostarczania naszych produktów i usług klientom oraz zarządzania relacjami z klientami, gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie lub za pośrednictwem firmy, która Cię zatrudnia bądź jest z Tobą w inny sposób powiązana, lub za pośrednictwem publicznie dostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe.

Marketing. W przypadku celów marketingowych gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, ale także za pośrednictwem firmy, która Cię zatrudnia bądź jest z Tobą w inny sposób powiązana, bądź też za pośrednictwem ogólnodostępnych źródeł, takich jak media społecznościowe.

Witryna internetowa. W trakcie Twoich wizyt na naszych witrynach internetowych gromadzimy dane bezpośrednio od Ciebie lub generujemy te dane poprzez analizę sposobu, w jaki korzystasz z naszych witryn.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o uzasadnione interesy związane z wyżej wymienionymi celami oraz naszą działalnością. W niektórych przypadkach możemy również poprosić Cię o udzielenie stosownej zgody.

Z kim dzielimy się danymi osobowymi?

Dane osobowe są regularnie udostępniane wyłącznie usługodawcom oraz partnerom biznesowym, działającym i przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe pełniąc przy tym funkcję administratorów danych. Administratorami danych mogą być dostawcy usług IT, dostawcy technologii i narzędzi hostingowych przechowujących nasze dane, jak również ewentualni partnerzy prowadzący badania rynkowe. Do pozostałych administratorów danych zaliczani są również profesjonalni dostawcy usług, tacy jak pracownicy zajmujący się wyszukiwaniem kandydatów na stanowiska wymagające odpowiednich kwalifikacji oraz dostawcy usług z zakresu oceny kandydata na dane stanowisko pracy.

Zobowiązujemy się do stosowania wszelkich niezbędnych środków w celu zagwarantowania, że Twoje dane osobowe są skutecznie i należycie chronione, w tym do udzielania dostępu do danych osobowych jedynie osobom, które są w stanie wykazać uzasadniony wymóg uzyskania dostępu do tych danych, aby móc wykonywać swoje obowiązki służbowe.

Czy przekazujemy dane osobowe poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Unię Europejską i/lub Europejski Obszar Gospodarczy. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony wszelkich przekazywanych danych zazwyczaj stosujemy niezbędne zabezpieczenia w postaci Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej. Niemniej jednak w indywidualnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne środki. W każdym przypadku zawsze będziemy dbać o to, aby Twoje dane osobowe były odpowiednio chronione, zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, lub jeśli jesteśmy zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy okres w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto usuniemy lub po otrzymaniu stosownego wniosku, również poprawimy wszelkie nieprawidłowe lub niedokładne dane. Zobowiązujemy się także do stosowania naszych wewnętrznych zasad przechowywania danych, które również mogą mieć zastosowanie w niektórych przypadkach.

Nasze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji

Dane osobowe mogą być przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej. Uznajemy nasz obowiązek ochrony wszystkich danych osobowych o charakterze poufnym. Dlatego zobowiązujemy się do stosowania środków zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, gromadzeniem, kopiowaniem, wykorzystywaniem oraz ujawnianiem danych osobowych. Środki te obejmują: (i) ograniczenie dostępu do informacji oraz ich wykorzystywania do tych pracowników firmy Cargotec, wykonawców i dostawców oraz osób, które, aby móc wykonywać swoje obowiązki służbowe muszą posiadać dostęp do takich danych osobowych, z uwzględnieniem odnośnych przepisów prawa; (ii) wykorzystywanie fizycznych i elektronicznych kodów dostępu i haseł w celu kontroli i ograniczania dostępu; (iii) szkolenia i zwiększanie świadomości odpowiednich pracowników oraz pozostałego personelu w zakresie ochrony danych i prywatności; (iv) stosowanie aktualizacji i środków bezpieczeństwa na, przynajmniej, minimalnym poziomie branżowym.

Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w odniesieniu do ich danych osobowych?

Masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie informacji na temat przechowywanych na Twój temat danych. Z zastrzeżeniem lokalnych przepisów prawa, masz również prawo:

(a) zwrócić się do nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli uznasz, że powinny one zostać usunięte, zgodnie z obowiązującym prawem i naszymi kryteriami przechowywania;

(b) zażądać od nas ograniczenia wykorzystywania Twoich danych osobowych lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania;

(c) sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

(d) wystosować prośbę o przekazanie Twoich danych osobowych Tobie lub innemu administratorowi zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych;

(e) jeżeli zwrócimy się do Ciebie z prośbą dotyczącą możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych, a Ty wyrazisz na to zgodę, masz prawo cofnąć tę zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; oraz

(f) złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych, jeżeli uznasz, że przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Pamiętaj, że będziemy przeglądać tego typu wnioski i realizować je w najszerszym możliwym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.