BRUKSVILKÅR – Hiab HiConnect™ (v. 08/2019)

Regler for bruken av Hiab HiConnect™-tjenesten

Din bruk av HIAB HiConnect-tjenesten («HiConnect») er basert på og underlagt en avtale med din arbeidsgiver eller et annet selskap som har kjøpt en lisens fra HIAB for HiConnect-tjenesten («kunden»). I tillegg regulerer disse vilkårene din tilgang til og bruk av HiConnect-tjenesten, og du bekrefter at når du bruker HiConnect-tjenesten, er du bundet av disse vilkårene for bruk. Med HIAB menes ved anvendelsen av disse vilkårene den aktuelle enheten i Cargotec Corporation som har inngått en avtale med kunden og gitt lisens til bruk av HiConnect-tjenesten.

Disse bruksvilkårene gjelder inntil kundens lisens for HiConnect utløper eller opphører, eller din tilgang til HiConnect er blitt avsluttet av kunden eller Hiab. Din tilgang og rett til å bruke HiConnect opphører samtidig.

Hiab forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse bruksvilkårene når som helst,ved å legge ut de endrede bruksvilkårene på HiConnects nettsted. Med mindre annet er oppgitt, trer endringene i kraft når de legges ut. Hvis du fortsetter å bruke HiConnect etter at endringene er lagt ut, godtar du endringene.

HiConnect og alle tilhørende rettigheter skal være Hiabs eiendom i samsvar med lisensavtalen inngått mellom Hiab og kunden.

Din HiConnect-konto

For å få tilgang til tjenestene og/eller opprette en konto i HiConnect må du (eller kunden) opprette en konto og velge et passord og/eller forsyne HIAB med visse begrensede personopplysninger om brukeren, som kan inkludere navn og e-postadresse. 

Følgende regler gjelder opprettelse og bruk av kontoen: (i) Du må ikke ha mer enn én konto til enhver tid, og du må ikke opprette en konto med falsk identitet eller informasjon, eller på vegne av noen andre enn deg selv. (ii) Du må ikke viderelisensiere, leie ut, lease ut, selge, bytte, forære eller på annet vis overføre din konto til noen andre uten skriftlig tillatelse fra HIAB. (iii) Du kan ikke under noen omstendighet forsøke å få andre brukeres og/eller selskapers påloggingsinformasjon eller få uautorisert tilgang til HiConnect.

Du er ansvarlig for å holde kontoen din sikker. Ikke del kontodetaljene dine med andre eller la andre få tilgang til eller bruke kontoen din. Du er selv ansvarlig for enhver aktivitet på kontoen din, enten den er autorisert av deg eller ikke.

Uautorisert bruk av HiConnect

Du sier deg enig i at det følgende gjelder under alle omstendigheter: (i) Du skal ikke bruke HiConnect, verken forsettlig eller utilsiktet, i forbindelse med brudd på gjeldende lov eller forskrift, eller gjøre noe som fremmer brudd på gjeldende lov eller forskrift. (ii) Du skal ikke utføre, bistå, oppmuntre til eller bli involvert i noen form for angrep, inkludert, men ikke begrenset til, distribusjon av et virus, tjenestenektangrep på HiConnect, eller andre forsøk på å forstyrre HiConnect eller noen annen persons bruk eller glede av HiConnect. (iii) Du skal ikke foreta automatisert bruk av HiConnect, eller iverksette tiltak som pålegger eller kan pålegge (etter Hiabs eget skjønn) en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på HiConnects infrastruktur. (iv) Du skal ikke omgå eventuelle tiltak som Hiab benytter seg av for å begrense og/eller sikre tilgangen til HiConnect.

Hiab har rett til å hindre deg tilgang til HiConnect uten forhåndsvarsling hvis HIAB har mistanke om at du misbruker HiConnect på en måte som innebærer brudd på disse bruksvilkårene, kundelisensen eller gjeldende lover.

Bruk av personopplysninger

Når kunden bruker HiConnect, har han eller hun tilgang til dine personopplysninger som er lagt inn i HiConnect, og kan få tilgang til og behandle dem i henhold til gjeldende lover og avtaler fra tid til annen innenfor rammene av lisensen. Når du bruker HiConnect, kan du dessuten få tilgang til andre personers personlige data som er lagt inn i HiConnect. Du bekrefter og samtykker i at enhver tilgang og/eller bruk av slike personopplysninger skal skje i samsvar med gjeldende lover og relevante kunderetningslinjer og -praksiser som styrer tilgangen til og bruken av slike personopplysninger.

Når du behandler egne eller andres personopplysninger i HiConnect, som kunden har tilgang til, opptrer kunden som behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for å bestemme hvordan slike personopplysninger skal behandles og til hvilket formål, og for å oppfylle de respektive forpliktelser etter gjeldende lover. Du samtykker uttrykkelig i og er innforstått med at det er alene kundens ansvar å (a) informere registrerte om relevante kunderetningslinjer og -praksiser som kan påvirke behandlingen av personopplysninger, (b) skaffe til veie rettigheter, tillatelser eller samtykke fra registrerte som er påkrevd for å kunne behandle personopplysninger på lovlig vis, og (c) informere og spesifisere formålet med behandlingen av personopplysningene. Du er innforstått med at du skal rette eventuelle henvendelser i forbindelse med din eller kundens bruk av personopplysninger til kundens respektive kontakter.

Hiab skal opptre som databehandler når det gjelder personopplysninger som legges inn på HiConnect eller som på annen måte leveres til Hiab med det formål å levere til HiConnect på vegne av datakontrolløren. Hiab, som databehandler, skal behandle personopplysninger i samsvar med behandlingsansvarliges instruksjoner og gjeldende lover og forskrifter. 

For tydelighetens skyld kan Hiab også behandle personopplysninger som legges inn i HiConnect i rollen som behandlingsansvarlig når denne bestemmer hvordan og for hvilke formål disse personopplysningene skal behandles. Mer informasjon om hvordan HIAB behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig, inkludert informasjon om hvor lenge og for hvilke formål HIAB skal behandle personopplysninger, er tilgjengelig på https://www.hiab.com/en/pages/privacy-policy

Ansvarsbegrensning

HIABS ANSVAR VEDRØRENDE HICONNECT SKAL FASTSETTES I SAMSVAR MED LISENSAVTALEN INNGÅTT MELLOM HIAB OG SELSKAPET.

Anvendelig lov og tvisteløsning

Eventuelle tvister som oppstår som følge av tolkningen eller oppfyllelsen av bruksvilkårene, skal avgjøres i henhold til bestemmelsene om gjeldende lovgivning og tvisteløsning i lisensavtalen mellom Hiab og kunden.

Tilsidesettelse av bestemmelser

Disse bruksvilkårene skal håndheves i den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lover. Hvis en kompetent domstol finner at en bestemmelse i disse bruksvilkårene er i strid med loven, skal denne bestemmelsen tolkes på den måten som best oppfyller formålet i den opprinnelige bestemmelsen i den grad loven tillater, og de andre bestemmelsene i disse bruksvilkårene skal fortsette å gjelde med full kraft og virkning.

Hiab er verdensledende leverandør av utstyr, intelligente tjenester og smarte nettbaserte løsninger for godshåndtering på vei. Hiabs klasseledende godshåndteringutstyr inkluderer HIAB , EFFER og ARGOS lastekraner, LOGLIFT og JONSERED tømmer- og gjenvinningskraner, MOFFETT og PRINCETON påhengstrucker, MULTILIFT liftdumpere og krokløftere og ZEPRO, DEL og WALTCO bakløftere. Som pioner i bransjen med 75-års erfaring vil Hiab være kundenes førstevalg og partner og bidra til å forme fremtiden for intelligent lasthåndtering. www.hiab.com Hiab er en del av Cargotec Corporation. www.cargotec.com