TERMS OF USE - Hiab HiConnect™ (v. 08/2019)

ANVÄNDNINGSVILLKOR – HIAB HICONNECT™ (V. 08/2019)

Regler som styr din användning av Hiabs tjänst HiConnect™

Din användning av Hiabs tjänst HiConnect ("HiConnect") baseras på och är föremål för ett avtal med din arbetsgivare eller ett annat företag som har förvärvat en licens från Hiab avseende tjänsten HiConnect ("kunden"). Dessa användningsvillkor styr dessutom din åtkomst till och användning av tjänsten HiConnect och du bekräftar att du vid användningen av tjänsten HiConnect är bunden av dessa användningsvillkor. Med Hiab avses, vid tillämpningen av dessa villkor, den relevanta enheten i Cargotec Corporation, som har ingått avtalet med kunden och gett licens att använda tjänsten HiConnect.

Dessa användningsvillkor gäller tills kundens licens för HiConnect löper ut eller upphör, eller tills din åtkomst till HiConnect har avslutats av kunden eller Hiab. Din åtkomst till och rätt att använda HiConnect upphör samtidigt.

Hiab förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användningsvillkor genom att publicera de ändrade användningsvillkoren på HiConnects webbplats. Om inget annat anges träder ändringarna i kraft när de publiceras. Om du fortsätter att använda HiConnect efter att ändringarna har publicerats godkänner du ändringarna.

HiConnect och alla därtill hörande rättigheter ska förbli Hiabs egendom i enlighet med det licensavtal som har ingåtts mellan Hiab och kunden.

Ditt HiConnect-konto

För att få tillgång till HiConnect och/eller skapa ett konto i HiConnect måste du (eller kunden) skapa ett konto och välja ett lösenord och/eller förse Hiab med vissa begränsade personuppgifter, vilket exempelvis kan inkludera ditt namn och din e-postadress. 

Följande regler styr skapandet och användningen av kontot: (i) du får inte ha mer än ett konto vid någon tidpunkt och du får inte skapa ett konto med en falsk identitet eller falsk information, eller på uppdrag av någon annan än dig själv, (ii) du får inte underlicensiera, hyra ut, leasa ut, sälja, byta, ge bort eller på annat sätt överföra ditt konto till någon utan Hiabs skriftliga godkännande och (iii) du får inte under några omständigheter försöka få inloggningsuppgifter eller åtkomst till ett konto som tillhör andra användare och/eller företag eller för att få obehörig åtkomst till HiConnect.

Du ansvarar för att upprätthålla säkerheten för ditt konto. Dela inte dina kontouppgifter med andra eller tillåt andra att komma åt eller använda ditt konto. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet på ditt konto oavsett om den har godkänts av dig eller inte.

Obehörig användning av HiConnect

Du samtycker till att under inga omständigheter (i) använda HiConnect, avsiktligt eller oavsiktligt, i samband med brott mot någon gällande lag eller förordning, eller göra något som främjar brott mot någon gällande lag eller förordning eller (ii) genomföra, bistå, uppmuntra eller engagera dig i någon typ av angrepp, inklusive utan begränsning spridning av ett virus, DoS-attacker mot HiConnect, eller andra försök att störa HiConnect eller någon annan persons användning eller åtnjutande av HiConnect, (iii) använda HiConnect med någon automatiserad metod eller vidta någon åtgärd som ålägger eller kan ålägga (efter Hiabs eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på HiConnects infrastruktur, eller (iv) kringgå eventuella åtgärder som Hiab använder för att begränsa och/eller säkra åtkomsten till HiConnect.

Hiab har rätt att förhindra din åtkomst till HiConnect utan förvarning om Hiab misstänker att du missbrukar HiConnect på ett sätt som utgör ett brott mot dessa användningsvillkor, kundens licens eller gällande lagar

Användning av personuppgifter

När kunden använder HiConnect får denne tillgång till dina personuppgifter som har registrerats i HiConnect och kan komma åt och behandla dem enligt gällande lagar och avtal från tid till annan inom ramen för sin licens. När du använder HiConnect kan du dessutom få tillgång till andra personers personuppgifter som har registrerats i HiConnect. Du bekräftar och godkänner att all åtkomst till och/eller användning av sådana personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagar och relevanta policyer och rutiner för kunden som kan styra åtkomsten till och användningen av dessa personuppgifter.

Vid behandlingen av dina eller andra personers personuppgifter i HiConnect, som kunden har tillgång till, agerar kunden som personuppgiftsansvarig och ansvarar därför för att fastställa syftena med och medlen för behandlingen av sådana personuppgifter och fullgöra sina respektive skyldigheter enligt gällande lagar. Du samtycker uttryckligen till och erkänner att det vilar helt på kundens ansvar att (a) informera de registrerade om alla relevanta kundpolicyer och metoder som kan påverka behandlingen av personuppgifter, (b) erhålla alla rättigheter, tillstånd eller medgivanden från de registrerade som är nödvändiga för den lagliga användningen av personuppgifter och (c) informera om och precisera syftet med behandlingen av personuppgifter. Du är införstådd med att du ska rikta eventuella förfrågningar om din eller kundens användning av personuppgifter till kundens respektive kontaktpersoner.

Hiab ska fungera som personuppgiftsbiträde i fråga om dina personuppgifter som har registrerats i HiConnect eller på annat sätt tillhandahållits Hiab i syfte att förse HiConnect med uppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Hiab ska som personuppgiftsbiträde behandla personuppgifter i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner och gällande lagar och förordningar. 

För tydlighetens skull får Hiab även behandla personuppgifter som förs in i HiConnect i rollen som personuppgiftsansvarig när denne bestämmer de syften för vilka, och på vilket sätt, dessa personuppgifter behandlas. Mer information om hur Hiab behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig, inklusive information om hur länge och för vilka syften Hiab behandlar personuppgifter, finns på https://www.hiab.com/en/privacy-policy

Ansvarsbegränsning

HIABS ANSVAR NÄR DET GÄLLER HICONNECT SKA BESTÄMMAS I ENLIGHET MED DET LICENSAVTAL SOM HAR INGÅTTS MELLAN HIAB OCH FÖRETAGET.

Gällande lag och tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår i samband med tolkningen eller uppfyllandet av användningsvillkoren ska avgöras i enlighet med bestämmelserna om gällande lag och tvistlösning i licensavtalet som har ingåtts mellan Hiab och kunden.

Separeringsklausul

Dessa användningsvillkor ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagar. Om en behörig domstol bedömer att någon bestämmelse i dessa användningsvillkor strider mot lagen ska denna bestämmelse tolkas på det sätt som bäst uppnår målen i den ursprungliga bestämmelsen i den utsträckning som lagen tillåter, och de återstående bestämmelserna i dessa användningsvillkor ska fortsätta att äga full kraft och effekt.

Hiab är en världsledande leverantör av utrustning, intelligenta tjänster och smarta uppkopplade lösningar för vägburen lasthantering. I Hiabs utbud av klassledande lasthanteringsutrustning ingår HIAB, EFFER och ARGOS styckegodskranar, LOGLIFT och JONSERED skogs- och återvinningskranar, MOFFETT och PRINCETON påhängstruckar, MULTILIFT lastväxlare och ZEPRO, DEL och WALTCO bakgavellyftar. Som bransch pionjär med 75 års erfarenhet vill Hiab vara sina kunders förstahandsval och partner, och bidra till att forma framtiden för intelligent lasthantering. www.hiab.com Hiab ingår i Cargotec Corporation. www.cargotec.com