Select a country to see the content you are looking for online.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Cargotec

Cargotec Corporation („My“ alebo „Cargotec“) uznáva dôležitosť ochrany súkromia osôb a osobných údajov a ich spracovanie v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov. Účelom tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov („Vyhlásenie“) je oznámiť spôsoby spracovávania osobných údajov v našich marketingových a predajných činnostiach. Ak by boli akékoľvek platné zákony alebo predpisy v rozpore s týmto Vyhlásením, budeme rešpektovať takéto zákony a predpisy vo všetkých odporujúcich častiach tohto Vyhlásenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a/alebo vašich osobných údajov, kontaktujte privacy@cargotec.com.

Kto je správcom osobných údajov?

Správcom údajov a teda právnym subjektom zodpovedným za zhromažďovanie a používanie osobných údajov v rámci tejto politiky ochrany osobných údajov je Cargotec Corporation. Pokiaľ ide o podrobné činnosti spracovania údajov, ako správcovia údajov môžu pôsobiť aj jednotlivé pridružené spoločnosti Cargotec buď samostatne, alebo spoločne s Cargotec Corporation.

Prečo zhromažďujeme osobné údaje?

Naším primárnym účelom je zhromažďovať informácie o našich zákazníkoch, ktorí sú inými spoločnosťami a nie jednotlivcami alebo osobami. Ako súčasť našich predajných a marketingových aktivít však budeme zhromažďovať a používať osobné údaje na účely poskytovania našich produktov a služieb našim zákazníkom a riadiť naše vzťahy so zákazníkmi. Osobné údaje tiež budeme používať na účely marketingu, vedenia generácie, ako aj organizovanie firemných akcií, on-line fór a sociálnych sietí.

V súvislosti s našimi webovými stránkami používame navigačné informácie webových stránok na prevádzku a vylepšenie týchto webových stránok. Navigačné informácie webových stránok môžeme tiež použiť samostatne alebo v kombinácii s inými osobnými údajmi, aby sme vám poskytli personalizované informácie o Cargotec a našich službách a produktoch.

Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Všeobecné riadenie vzťahov so zákazníkmi. Za účelom poskytovania našich produktov a služieb našim zákazníckym subjektom a riadenia našich vzťahov so zákazníkmi, ako aj hľadania prípadných a potenciálnych nových zákazníkov budeme zhromažďovať informácie o osobách, ktoré sú zamestnancami alebo sú inak spojení s takými spoločnosťami. Takéto informácie zahŕňajú základné identifikačné údaje, ako je meno, e-mailová adresa, názov a pozícia v súvisiacej spoločnosti.

Marketing. Za účelom marketingu môžeme zhromažďovať vaše meno, adresu, e-mail, informácie o pracovnom názve alebo vašej pozícii a vášho zamestnávateľa alebo spoločnosti, ktorá s vami inak súvisí.

Webová stránka. Ak navštívite našu webovú stránku, môžeme tiež zhromažďovať informácie o vás prostredníctvom vášho používania našej webovej stránky, vrátane informácií zhromaždených prostredníctvom nástrojov na analýzu a súborov cookie.

Odkiaľ zhromažďujeme osobné údaje?

Všeobecné riadenie vzťahov so zákazníkmi. Za účelom poskytovania našich produktov a služieb našim zákazníkom a riadenia vzťahov s našimi zákazníkmi zhromažďujeme osobné údaje buď priamo od vás, prostredníctvom vašej zamestnávateľskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá s vami súvisí inak, alebo prostredníctvom verejne dostupných zdrojov ako sú kanále sociálnych médií

Marketing. Za účelom nášho marketingu zhromažďujeme osobné údaje buď priamo od vás, prostredníctvom vašej zamestnávateľskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá s vami súvisí inak, alebo prostredníctvom verejne dostupných zdrojov, ako sú kanále sociálnych médií.

Webová stránka. Počas vašej návštevy na našej webovej stránke zhromažďujeme údaje priamo od vás alebo generujeme tieto údaje prostredníctvom používania našich webových stránok.

Aký je právny základ spracovania osobných údajov?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na základe zákonných záujmov týkajúcich sa vyššie uvedených účelov a našich činností. V niektorých prípadoch môžeme požiadať aj o váš súhlas.

S kým zdieľame osobné údaje?

Vaše údaje pravidelne zdieľame iba s poskytovateľmi služieb a obchodnými partnermi, ktorí prevádzkujú a spracúvajú osobné údaje ako spracovatelia údajov v našom mene. Títo spracovatelia údajov môžu zahŕňať poskytovateľov informačných technológií, technológií a nástrojov, ktorí manažujú a uchovávajú naše údaje, ako aj možných partnerov na prieskum trhu. Ďalší spracovatelia údajov môžu tiež zahŕňať profesionálnych poskytovateľov služieb, ako sú náboroví pracovníci alebo poskytovatelia služieb posudzovania žiadateľov o zamestnanie.

Zaväzujeme sa, že budeme uplatňovať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli vaše osobné údaje vo všetkých prípadoch zabezpečené primerane a efektívne, vrátane poskytnutia prístupu k osobným údajom len osobám, ktoré majú opodstatnenú požiadavku na prístup k údajom, aby mohli vykonávať úlohy, ktoré musia spraviť.

Prenášate moje osobné údaje mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru?

Vaše moje osobné údaje môžeme prenášať mimo Európskej únie a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. S cieľom zabezpečiť primeranú ochranu takýchto prenesených údajov zvyčajne používame potrebné zabezpečenie vo forme štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie. Za určitých okolností však môžu platiť aj iné bezpečnostné opatrenia. V každom prípade však vždy zabezpečíme, aby boli vaše osobné údaje primerane chránené, ako to vyžadujú platné zákony a predpisy.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame iba dovtedy, kým sú tieto údaje nevyhnutné na účely, pre ktoré sme ich získali, alebo ak sme povinní tieto údaje uchovávať dlhšie, aby sme dodržali príslušné zákony. Akékoľvek nesprávne alebo nepresné údaje vymažeme alebo ich po upozornení opravíme. Presadzujeme uplatňovanie našich účinných interných pravidiel uchovávania údajov.

Naše postupy v oblasti bezpečnosti informácií

Osobné údaje môžu byť uložené buď v tlačenej alebo elektronickej podobe. Uznávame našu povinnosť chrániť citlivú povahu všetkých osobných údajov. Z tohto dôvodu sa zaväzujeme uplatňovať ochranné opatrenia na zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu, modifikáciám, zhromažďovaniu, kopírovaniu, používaniu a zverejňovaniu akýchkoľvek osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú: (i) obmedzenie prístupu a použitia informácií pre pracovníkov Cargotecu, zmluvné strany a dodávateľov a osoby, ktoré musia mať na spravodlivom a legálnom základe prístup k osobným údajom, aby mohli vykonávať prácu, ktorú musia; ii) používanie fyzických a elektronických prístupových kódov a hesiel na kontrolu a obmedzenie prístupu; (iii) školenia a zvyšovanie povedomia príslušných zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti ochrany údajov a súkromia; (iv) uplatňovanie aktualizácií a minimálnych štandardných technických bezpečnostných opatrení.

Aké práva majú jednotlivci v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

Máte právo nás požiadať, aby sme vám oznámili, aké vaše údaje sme uložili. Podľa miestnych platných zákonov máte tiež právo:

(a) požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že je potrebné ich vymazať podľa platných zákonov a našich kritérií uchovávania údajov;

(b) požiadať nás, aby sme obmedzili používanie vašich údajov alebo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov;

(c) namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov;

(d) požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje posunuli vám alebo inému správcovi údajov v súlade s európskym nariadením o ochrane údajov;

(e) ak sme požiadali a vy ste nám dali svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, môžete mať právo na zrušenie tohto súhlasu v súlade s platnými zákonmi; a

(f) podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak sa domnievate, že sme vaše osobné údaje spracovali v rozpore s platnými zákonmi na ochranu údajov.

Vezmite na vedomie, že takéto žiadosti preskúmame a vykonáme ich v maximálnej možnej miere v súlade s platnými zákonmi.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×