Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży części zamiennych firmy Cargotec Poland Sp. z o. o. Oddział w Jawczycach

1. DEFINICJE I TERMINOLOGIA

a. 'Sprzedający' Cargotec Poland Sp. z o.o., Oddział w Jawczycach, ul. Poznańska 94, 05-850 Ożarów Mazowiecki

b. 'Kupujący' osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (art.43 ind.1 KC.).

c. 'Zamówienie', to oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie. Może być dostarczona kurierem, faksem lub e-mailem, ale musi zawierać co najmniej: asortyment zamawianych produktów, ilość, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.

d. 'Potwierdzenie' to pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu w ciągu 3 dni po jego otrzymaniu wraz z określeniem co najmniej: ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu, miejsca i sposobu dostawy oraz warunków płatności.

e. 'Sprzedaż' to rodzaj umowy prawa cywilnego, w której Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedającemu cenę. (art.535 kc).

2. OFERTY, UMOWY SPRZEDAŻY

a. Wszystkie oferty dot. sprzedaży części zamiennych firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. Oddział w Jawczycach, zwany dalej Sprzedawcą podlegają niniejszym warunkom.

b. Wszystkie umowy sprzedaży części zamiennych firmy Cargotec Poland Sp. z o.o. Oddział w Jawczycach zawierane są na niniejszych warunkach. Mają one zastosowanie w momencie, gdy przyjmowane jest zamówienie lub kiedy wysyłana jest dostawa. Inne warunki Zamawiającego/Kupującego, na które nie zgadzamy się wyraźnie na piśmie, nie są wiążące dla nas, nawet jeśli nie zaprzeczymy im wyraźnie.

3. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

a. Zamawiający/Kupujący składa zamówienie w formie pisemnej (formularz Zamawiającego/Kupującego)

b. Przyjmowanie zamówień następuje poprzez nasze pisemne potwierdzenie. (dokument magazynowy)

c. Uzupełnienia, zmiany lub ustne ustalenia dodatkowe zaczynają obowiązywać jedynie po naszym pisemnym potwierdzeniu. (dokument magazynowy po zmianach)

d. Zamawiający/Kupujący jest odpowiedzialny za dokładność dostarczonych przez niego informacji na temat urządzenia do którego zamawiane są części. Sprzedający dobiera części na podstawie katalogu części przypisanego do numeru seryjnego urządzenia lub modelu w jakie został fabrycznie wyposażony w momencie wprowadzenia do obrotu. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wszelkie przeróbki wykonane w urządzeniu po wprowadzeniu go do obrotu.

e. Złożone zamówienie, o którym mowa w punkcie 1 c i 1d, wiąże Zamawiającego/Kupującego

f. Sprzedający ma prawo zażądać wpłacenia zadatku. Zadatek jest rozliczany przy odbiorze/wysyłce towaru, zaś w przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Sprzedającego zatrzymany tytułem pokrycia kosztów poniesionych na realizację zamówienia.

4. DOSTAWA

a. Czas dostawy jest uważany za dotrzymany w przypadku, kiedy towar opuścił nasz zakład lub jeśli podano informację o gotowości do wysyłki. (czas podany w potwierdzeniu zamówienia)

b. Termin odbioru towaru wynosi 10 dni od daty zawiadomienia. W przypadku, gdy Zamawiający/Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, Sprzedający ma prawo umieszczenia towaru w magazynie i wprowadzenia go do sprzedaży. W przypadku zadatku, ma zastosowanie punkt 3f.

c. Czas dostawy jest uważany za przerwany w przypadku kiedy wstrzymano dostawy z powodu zaległych płatności.

d. W przypadku nieprzewidzianych trudności, których nie można było wyeliminować pomimo naszych usilnych starań, czas dostawy zostanie przedłużony - stosownie do zaistniałych okoliczności. Nie ma znaczenia czy te trudności wystąpiły w naszej firmie i/lub u jednego z naszych dostawców, np. awaria, opóźnienia w dostawie ważnych surowców, strajk, itp. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako opóźnienie. O zdarzeniu takim Zamawiający/Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie.

e. Po ustaniu przyczyn trudności opisanych w pkt. 4 d) przystąpimy niezwłocznie do dostawy.

f. Częściowe dostawy są dozwolone po uzgodnieniu z Zamawiającym/Kupującym

g. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie i bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego wskazanego przez Kupującego.

h. Zamawiający/Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność asortymentu dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Sprzedającemu w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie.

i. Dokonanie przez Zamawiającego/Kupującego odbioru towaru bez jego zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po zbadaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy

5. DANE TECHNICZNE

a. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich ilustracji, rysunków, szkiców i innych dokumentów - zwanych dalej dokumentacją, sporządzonych/wysłanych dla potrzeb oferty bądź
zamówienia.

6. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

a. Nasze ceny nie zawierają opłat za transport i ubezpieczenie, chyba że uzgodniono inaczej. Dotyczy to również dostaw częściowych.

b. Przy dostawach krajowych naliczany jest podatek VAT wg obowiązujących stawek.

c. W przypadku przekroczenia terminów płatności, naliczane będą odsetki w ustawowej wysokości.

d. Należności wynikające z naszych faktur nie mogą być przedmiotem cesji bez naszej pisemnej zgody.

e. W przypadku przekroczenia terminu płatności wszelkie należności staną się wymagalne natychmiast.

f. Termin płatności będzie ustalany indywidualnie dla każdego Zamawiającego/Kupującego

g. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. Wniesienie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłacenia za otrzymany towar w ustalonym terminie.

7. WYSYŁKA

a. Wysyłka będzie dokonana na koszt i ryzyko Zamawiającego/Kupującego, chyba że uzgodniono inaczej.

b. Towar jest wysyłany firmą kurierską lub firmą spedycyjną zależnie od wielkości przesyłki. Jeżeli paczka/paleta zostanie dostarczona w stanie naruszonym/uszkodzona należy sporządzić dokument reklamacyjny w obecności kuriera/kierowcy. Dany dokument podpisany przez kuriera/kierowcę i Zamawiającego/Kupującego jest podstawą do reklamacji dostawy.

c. Jeżeli Zamawiający/Kupujący nie dostarczy wymienionego w punkcie 7b dokumentu reklamacyjnego, reklamacja dot. uszkodzeń w transporcie nie zostanie uwzględniona.

8. REKLAMACJE

a. Wszelkie roszczenia dotyczące zakupionego towaru powinny być składane pisemnie w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dostawy. Po upływie tego terminu Zamawiającemu/Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedającego poza roszczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji jakościowej.

b. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

c. Towar jest sprowadzany specjalnie pod zamówienie Zamawiającego/Kupującego dlatego też zwrot jest uznawany w wyjątkowych przypadkach

d. Po otrzymaniu pisemnej zgody od Sprzedawcy Zamawiający/Kupujący może dokonać zwrotu zakupionych części. Od wartości zwracanych towarów Sprzedający nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości nie mniejszej niż 30 % jego wartości +koszt transportu do zakładu produkcyjnego/dostawcy.

e. Zwrócone towary muszą być sprawne, nie uszkodzone mechanicznie, nie mogą nosić znamion użytkowania i być w oryginalnych opakowaniach.

f. Koszty transportu zwracanych towarów oraz ryzyko uszkodzenia ponosi zwracający towar.

9. GWARANCJA

a. Jeżeli dostarczone towary są wadliwe, lub nie odpowiadają uzgodnionej jakości lub jeżeli w czasie trwania gwarancji ulegną uszkodzeniu (z powodu wad produkcji lub użytych materiałów), zobowiązujemy się po uznaniu reklamacji i roszczeń Zamawiającego/Kupującego wymienić towar na wolny od wad lub przeprowadzić naprawę, jeżeli jest możliwa, lub wystawić notę uznaniową na równowartość wadliwego towaru. Nie przewiduje się innych form zaspokojenia roszczeń Zamawiającego/Kupującego. Jakiekolwiek inne roszczenia Zamawiającego/Kupującego nie będą przez nas uznane.

b. Reklamację towaru wadliwego należy złożyć w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu wady.

c. Nie rozpoznawalne uszkodzenia należy zgłosić zaraz po ich ujawnieniu.

d. Czas gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty wysyłki do Zamawiającego/Kupującego

e. Gwarancja nie obejmuje przypadków opisanych w Kodeksie Cywilnym oraz dodatkowo wad powstałych z poniższych przyczyn: - niewłaściwe lub nieprofesjonalne użytkowanie - wszelkie uszkodzenia mechaniczne -niewłaściwy montaż lub użytkowanie przez Zamawiającego/Kupującego lub osobę trzecią - naturalne zużycie - złe lub nieostrożne obchodzenie się- samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany - niewłaściwy materiał roboczy - chemiczny, elektro-chemiczny lub elektryczny wpływ, dopóki nie było to z naszej winy. Nie jesteśmy odpowiedzialni za usterki wynikające z
nieprofesjonalnych zmian lub napraw przez Kupującego lub osobę trzecią . Roszczenia odszkodowań z powodu: - niemożności działania - opóźnienia - bezprawnych działań są wykluczone, jeżeli nie wystąpiły z powodu naszego celowego działania lub karygodnego zaniedbania.

f. Sprzedający odpowiada za swoje wyroby tylko do miejsca ich dostarczenia do bezpośredniego Zamawiającego/Kupującego.

g. W przypadku stwierdzenia zasadności (uznania) zgłoszonej reklamacji zapewnia się wymianę części zamiennej na nową.

h. Z uwagi na specyfikę gwarancji, rozpatrzenie gwarancji na wszystkie części może trwać 3 miesiące.

10. MIEJSCE WYKONANIA, PRAWNA WAŻNOŚĆ WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH

a. Właściwym prawem jest prawo Polskie.

b. Właściwym sądem rozstrzygającym spory z Zamawiającym/Kupującym, jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Cargotec Poland Sp. z o.o. Oddział w Jawczycach

c. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo wniesienia sprawy do sądu przeciwko Zamawiającego/Kupującemu w miejscu położenia siedziby Zamawiającego/Kupującego lub jego zakładu

 

Praca w warunki sprzedaży