BELEIDSVERKLARING MANAGEMENTSYSTEMEN

Onze belofte: Built to Perform

In september 2015 is de Hiab strategie gepresenteerd waarin Hiab als doel stelt ‘Nummer 1’ te worden! De wijze waarop Hiab dit doel wil bereiken, is gevisualiseerd in onderstaande afbeelding:

Hiab Nederland streeft naar een duurzame relatie met de klant, wat betekent dat zij waarde hecht aan langdurige relaties met klanten, leveranciers en andere stakeholders. Tevens wil Hiab nieuwe klanten werven en is het vanuit de strategie tevens een onderwerp op de klant afgestemde producten en diensten aan te bieden. De directie heeft inzicht in de context van haar organisatie en anticipeert op de eisen van de relevante partijen. Daarnaast heeft de directie haar sterke en zwakke punten in kaart gebracht evenals de kansen en bedreigingen. Door het periodiek beoordelen van deze zgn. SWOT analyse, verwacht de directie adequaat in te kunnen spelen bij wijzigingen en pakt zij de kansen aan om continue te verbeteren, waardoor de klanttevredenheid kan stijgen en wij beter kunnen voldoen aan de eisen van de stakeholders.

Hiab Nederland wil haar verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten naar de klanten en andere relevante partijen vormgeven. Iedere medewerker dient zich bewust te zijn van zijn/haar invloed op de kwaliteit, arbo-, veiligheids- en milieuaspecten. Om het bewustzijn ten aanzien van deze aspecten te verhogen communiceert het management op frequente basis over deze aspecten door middel van kantinebijeenkomsten cq live meetingen met medewerkers buiten Meppel. Daarnaast worden er toolboxmeetings gehouden en houdt iedere afdeling drie keer per jaar een werkoverleg. 

Het Arbo- en Milieuteam overlegt tweemaandelijks over arbo-, veiligheid- en milieuaspecten en stelt tevens het beleid op ten aanzien van deze aspecten.

Binnen de vestigingen van Hiab Nederland zijn bedrijfshulpverleners aangesteld. Deze medewerkers zijn opgeleid om op een adequate manier hulp te bieden wanneer dit nodig is. Met en door deze groep BHV’ers worden er regelmatig oefeningen gehouden om de kennis en kunde van de BHV op het gewenste niveau te houden. Daarnaast helpen deze oefeningen om medewerkers scherp te houden op regels t.a.v. ontruimingen en het uitvoeren van opdrachten van de BHV.

De kwaliteit van de producten en diensten welke Hiab levert is het directe resultaat van de kennis en kunde van haar medewerkers. Wij zijn daarom continu bezig met het opleiden en bijscholen van personeel en het optimaliseren van de processen om zo de bedrijfsprestaties te kunnen blijven verbeteren. Tevens zet Hiab zich in om uitval van personeel tot het minimum te beperken en streeft zij naar duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Medewerkers hebben de gelegenheid gehad om begin 2016 een vragenlijst in te vullen, een zogenaamde Healthy Work Scan. De uitkomsten van deze vragen hebben de individuele medewerk en de organisatie inzicht gegeven in de mate van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en mogelijke acties ter verbetering. Veel individuele en collectieve acties zijn ingezet in 2016 en worden vervolgd in 2017. Mocht de situatie van een medewerker dit vragen wordt er op een passende en adequate wijze gereageerd. Tevens zet Hiab zich in om personen welke een afstand hebben tot de arbeidsmarkt in te zetten daar waar mogelijk.

In het kader van milieu hecht Hiab er waarde aan de gevolgen van haar bedrijfsactiviteiten in relatie tot het milieu tot het minimum te beperken. Zo wordt afval aan de bron gescheiden en zijn er instructies en middelen om bodemverontreiniging tot het minimum te beperken. Voor de benodigde bedrijfsmiddelen en gebruikte hulp- en grondstoffen zal altijd getracht worden de minst milieu belastende variant te kiezen. Daarnaast is er een actueel register wet- en regelgeving welke periodiek wordt getoetst om zo te allen tijde te voldoen aan de meest recente wet- en regelgeving.

Om te beoordelen in hoeverre Hiab voldoet aan de door haar gestelde doelstellingen, zijn er KPI’s opgesteld welke maandelijks in het MT overleg worden besproken. De resultaten van interne en externe audits, klanttevredenheid en klachten van klanten worden halfjaarlijks in ditzelfde overleg besproken. De uitkomsten worden opgenomen in het jaarlijkse management review waarin de effectiviteit van het managementsysteem wordt getoetst en beoordeeld. Daarnaast worden acties en doelstellingen geformuleerd om de prestaties te verbeteren. Deze doelstellingen worden gecommuniceerd met de afdelingen binnen Hiab Nederland zodat zij hun bijdrage hier ook aan kunnen leveren.

Ons beleid wordt gewaarborgd met een geïntegreerd kwaliteit-, arbo- en milieu-managementsysteem conform resp. ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001 norm.

 

Meppel, 1 februari 2017

Ing. Gaston van Kleef
Director Sales & Service Hiab Benelux

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×