Select a country to see the content you are looking for online.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení společnosti Cargotec o ochraně osobních údajů

Společnost Cargotec („My“ nebo „Cargotec) si je vědoma důležitosti ochrany soukromí osob a ochrany jejich osobních údajů a zpracování těchto údajů podle platných zákonů na ochranu soukromí. Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů („Prohlášení“) je sdělit, jakými způsoby zpracováváme osobní údaje v našich marketingových a prodejních aktivitách. Pokud dojde k rozporu tohoto Prohlášení s jakýmikoliv platnými zákony nebo předpisy, budeme se těmito zákony a předpisy řídit v těch částech, ve kterých jsou v rozporu s tímto Prohlášením.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a/nebo týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese privacy@cargotec.com.

Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba odpovědná za sběr a používání osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením společnosti Cargotec o ochraně osobních údajů. Vzhledem k potřebám zpracování dat, jednotlivé dceřiné společnosti Cargotec mohou mít vlastního Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo využívat Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Cargotec.

Proč sbíráme osobní údaje?

Naším hlavním cílem je sbírat informace o našich zákaznících z řad firem a ne jednotlivých subjektů údajů nebo osob. V rámci našich prodejních a marketingových aktivit budeme ale sbírat a používat osobní údaje, abychom mohli poskytovat naše produkty a služby našim zákazníkům a spravovat naše vztahy se zákazníky. Osobní údaje také používáme pro marketing, vyhledávání obchodních příležitostí a také pořádání akcí společnosti, online diskuzí a pro aktivity na sociálních sítích.

Pokud jde o naše weby, využíváme informace o procházení weby pro provozování a vylepšování těchto webů. Informace o procházení webu samotné nebo v kombinaci s jinými osobními údaji můžeme také využívat k přizpůsobení informací a služeb a produktů společnosti Cargotec, jež vám zasíláme.

Jaké osobní údaje sbíráme?

Všeobecná správa vztahů se zákazníky. Za účelem poskytování našich produktů a služeb našim firemním zákazníkům a správy našich vztahů se zákazníky, a stejně tak vyhledávání možných a potenciálních zákazníků, sbíráme informace o osobách, které jsou zaměstnány v těchto firmách, nebo jsou s nimi jinak spojeny. Tyto informace zahrnují základní identifikační údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, titul a postavení v příslušné společnosti.

Marketing. Pro účely marketingu můžeme sbírat vaše jméno, adresu, e-mail, informace o vašem pracovním zařazení a postavení u vašeho zaměstnavatele nebo společnosti, se kterou máte jinou vazbu.

Web. Pokud navštívíte náš web, můžeme také sbírat informace o vás prostřednictvím vašeho používání našeho webu, včetně informací získaných pomocí analytických nástrojů a souborů cookie.

Odkud čerpáme osobní údaje?

Všeobecná správa vztahů se zákazníky. Pro účely poskytování našich produktů a služeb našim zákazníkům a správy vztahů se zákazníky sbíráme osobní údaje buď přímo od vás, od vašeho zaměstnavatele nebo společnosti, ke které máte jiný vztah, nebo z veřejných zdrojů, jako jsou sociální média.

Marketing. Pro účely marketingu sbíráme osobní údaje buď přímo od vás, vašeho zaměstnavatele nebo společnosti, se kterou máte jiný vztah, nebo z veřejných zdrojů, jako jsou sociální média.

Web. V průběhu vaší návštěvy na našem webu získáváme údaje přímo od vás nebo jsou tyto údaje generovány při vašem používání našeho webu.

Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje na základě legitimních zájmů vztahujících se k výše uvedenému – vysvětlení důvodů a našich operací. V některých případech si můžeme vyžádat váš souhlas.

S kým sdílíme osobní údaje?

Sdílíme vaše osobní údaje pravidelně jen s poskytovateli služeb a obchodními partnery, kteří zpracovávají osobní údaje jako zpracovatel dat v našem zájmu. Tito zpracovatelé dat mohou zahrnovat poskytovatele IT, technologií a nástrojů, kteří uchovávají a zpracovávají naše data, a také partnery, které používáme při průzkumu trhu. Dalšími zpracovateli dat mohou být poskytovatelé profesionálních služeb, jako jsou personalisté agentur specializovaných na vyhledávání nových vedoucích pracovníků nebo poskytovatelé služeb hodnocení uchazečů o zaměstnání.

Považujeme za svou povinnost přijmout příslušná opatření, aby byly vaše osobní údaje dostatečně a účinně chráněny ve všech případech, včetně povolení přístupu k osobním údajům pouze osobám, které mají odůvodněný nárok na přístup k údajům, které jim umožní plnit úkoly, kterými jsou pověřeny.

Přenášíme osobní údaje mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor?

Můžeme přenášet osobní údaje mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Abychom zajistili dostatečnou ochranu takto přenesených údajů, typicky používáme nezbytné zabezpečení ve formě standardních smluvních podmínek předepsaných Evropskou komisí. V některých případech mohou být použity další požadavky na zabezpečení. V každém případě vždy zajistíme, aby byly vaše osobní údaje příslušně zabezpečeny tak, jak je vyžadováno příslušnými zákony a předpisy.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Uchováváme osobní údaje pouze tak dlouho, jak je potřeba pro účely, pro které jsme se shromáždili, nebo pokud je od nás podle platných zákonů vyžadováno, abychom je uchovávali déle. Na základě upozornění opravíme jakékoliv chybné nebo nepřesné údaje. V některých případech jsme povinni použít naše interní předpisy pro uchování údajů.

Naše postupy zabezpečení informací

Osobní údaje mohou být uchovávány v papírové nebo elektronické formě. Jsme si vědomi naší povinnosti chránit všechny osobní údaje, které obsahují citlivé informace. Proto jsme povinni použít ochranná opatření pro zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, změnám, sběru, kopírování používání a zveřejnění jakýchkoliv osobních údajů. Tato opatření zahrnují: (i) umožnění přístupu a používání údajů pouze těm zaměstnanců společnosti Cargotec, smluvním partnerům, dodavatelům a osobám, které pro plnění jejich příslušných úkolů potřebují mít přístup na poctivém a zákonném základě; (ii) používání fyzických a elektronických přístupových kódů a hesel, které regulují a omezují přístup; (iii) školení a zvyšování povědomí příslušných zaměstnanců a dalších osob o ochraně údajů a soukromí; (iv) provádění aktualizací a udržování zabezpečení minimálně na úrovni standardních opatření pro zabezpečení.

Jaká práva mají jednotlivci vzhledem k jejich osobním údajům?

Máte právo se nás zeptat, jaké údaje kdykoliv o vás uchováváme. V závislosti na místních zákonech máte právo:

(a) požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že by měly být vymazány; splnění požadavku mohou ovlivnit platné zákony a naše kritéria uchování údajů;

(b) požádat nás o omezení použití vašich dat nebo podat námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

(c) podat námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů;

(d) požádat nás o převedení vašich osobních údajů na vás nebo jiného Pověřence pro ochranu dat v souladu s Evropským předpisem GDPR;

(e) pokud jsme vás požádali a vy jste nám dali souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas zrušit v souladu s platnými zákony; a

(f) pokud se domníváte, že jsme při zpracování vašich osobních údajů v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, máte právo si stěžovat příslušné instituci zabývající se ochranou dat.

Upozorňujeme, že vaše žádosti prostudujeme a vyhovíme jim v co nejširším rozsahu, který umožňují platné zákony.

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×