Select a country to see the content you are looking for online.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Vstupem na webové stránky společnosti Hiab ze skupiny Cargotec Corporation (dále jen „Hiab“) na adrese www.hiab.com nebo na jakékoli dílčí stránky (dále jen „stránky“) souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s následujícími podmínkami nesouhlasíte, nesmíte na tyto stránky vstupovat.

Omezená licence
S výhradou podmínek uvedených na tomto místě a všech platných místních zákonů a předpisů vám společnost Hiab uděluje nevýlučné, nepřenosné, osobní a omezené právo ke vstupu, používání a zobrazování těchto stránek a průvodních materiálů pouze pro vaši osobní potřebu. Toto oprávnění neznamená převod vlastnického práva ke stránkám a materiálům na nich obsaženým a podléhá následujícím omezením: (i) na všech kopiích stránek a materiálů musíte ponechat veškerá označení autorských práv a všech dalších vlastnických práv společnosti Hiab a (ii) nesmíte tyto stránky a materiály nijak upravovat, distribuovat, přenášet nebo ukládat, veřejně je vystavovat nebo jinak předvádět, ani je využívat jiným způsobem k jakýmkoli veřejným nebo komerčním účelům, není-li to výslovně povoleno na jiném místě těchto podmínek.

Copyright
Na obsah těchto stránek je vztahuje copyright © Cargotec Corporation 2014. Vyhrazujeme se veškerá práva, která zde nejsou výslovně udělena.

Ochranné známky
Ochranná známka „Hiab“ a všechny ostatní ochranné známky společnosti Hiab nebo jejích dceřiných společností, stejně jako názvy produktů, loga, obchodní symboly, obchodní značky, obchodní názvy, slogany bez ohledu na to, zda jsou či nejsou registrované, a služby jsou ochrannými známkami skupiny Cargotec Corporation. Bez předchozího písemného svolení společnosti Hiab nesmí být váš vstup na tyto stránky vykládán jako udělení licence nebo práva k používání jakýchkoli značek uváděných na těchto stránkách bez ohledu na to, zda je takové udělení vykládáno jako nepřímé, v důsledku zákonné překážky nebo jinak.

Úpravy stránek
Společnost Hiab si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit nebo upravovat tyto stránky, nebo je znepřístupnit.

Vyloučení odpovědnosti
Obsah těchto stránek je poskytován tak, „jak leží a běží“. Používání jakýchkoli informací, nástrojů a služeb na těchto stránkách musí být na výhradní odpovědnosti uživatele a společnost Hiab neposkytuje žádné ujištění ani záruky funkčnosti takových informací, nástrojů nebo služeb. Vyjma případů vyžadovaných platnými zákony se neposkytuje žádná výslovná nebo mlčky předpokládaná záruka související s dostupností, přesností, spolehlivostí nebo obsahem těchto stránek.

Omezení odpovědnosti
Vyjma případů vyžadovaných platnými zákony neponese společnost Hiab odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, vedlejší, speciální nebo následné škody, ušlé zisky nebo přerušení obchodní činnosti v důsledku používání nebo nemožnosti použít tuto službu, a to ani v případě, že byla společnost Hiab upozorněna na možnost takových škod. Společnost Hiab neponese odpovědnost za žádné nepřesnosti, prodlevy nebo nedostatky uvedené na těchto stránkách a není povinna oznamovat uživatelům, že informace byly aktualizovány. Společnost Hiab neodpovídá za žádné ztráty ani škody, které vám vzniknou v důsledku spoléhání na jakékoli údaje nebo služby poskytované na těchto stránkách nebo na údaje, které uživatel zadal do těchto stránek.

Odkazy
Společnost Hiab nepřebírá odpovědnost a neposkytuje žádné ujištění ani záruky týkající se materiálů vytvořených nebo zveřejněných třetími stranami, na které vedou odkazy z těchto stránek.

Zasílané údaje a materiály
Na webové stránce o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Hiab je vysvětleno, jak společnost Hiab uchovává a využívá veškeré osobní údaje, které jí poskytujete návštěvou těchto stránek. Na všechny ostatní vámi zasílané informace nebo obsah se vztahují následující podmínky.

Zasláním informací nebo materiálu (například zpětné vazby, údajů, odpovědí, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, plánů, objednávek, požadavků apod.) společnosti Hiab, například prostřednictvím e-mailu nebo těchto stránek, souhlasíte s tím, že: (i) materiál nebude obsahovat žádné položky, které jsou nezákonné, hanlivé, urážlivé, obscénní, pornografické, hrubé, obtěžující, zastrašující ani jinak nevhodné ke zveřejnění; (ii) před zasláním jakéhokoli materiálu vynaložíte přiměřené úsilí k tomu, abyste našli a odstranili veškeré viry nebo jiné infikující či destrukční prvky; (iii) jste vlastníkem materiálu nebo máte neomezené právo k tomu, abyste nám ho poskytli, a společnost Hiab může takový materiál zveřejnit a/nebo začlenit jeho obsah či jakékoli koncepce, které popisuje, do svých produktů bez kompenzace, omezení týkajících se použití, uvedení zdroje, vlastní odpovědnosti nebo jiných závazků; a (iv) souhlasíte s tím, že proti nám nijak nezakročíte v souvislosti s vámi zaslaným materiálem, a s tím, že nás odškodníte, pokud proti nám jakákoli strana zakročí v souvislosti s materiálem, který jste zaslali.

Copyright © Cargotec Corporation 2014

Zásady ochrany osobních údajů | Popis registru skupiny Cargotec

Din sökning på "" gav träffar.

Searching

×
×